KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Xuân Lộc, giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số: 528/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo Kế hoạch hành động)

Tin tức sự kiện

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện khâu đột phá về phát triển...KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Xuân Lộc, giai đoạn 2016-2020
BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN...BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017- 2022
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày...KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
triển khai cổng CNTTtriển khai cổng CNTT
tinh hinh kinh tetinh hinh kinh te
HN về công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm, nhiệm...HN về công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng tiếp theo
Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển cụm công nghiệp...Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Xây dựng Công viên Văn hoá xứ Thanh thực sự độc đáo, thu...Xây dựng Công viên Văn hoá xứ Thanh thực sự độc đáo, thu hút khách du lịch.

Thông tin nội bộ

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.