Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lò Đức Hạnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Vi Thị Tuyên
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Hà Trung Hiếu
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Dần
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Văn Tùy
Điện thoại:
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lò Đức Hạnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Vi Thị Tuyên
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Hà Trung Hiếu
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Dần
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Văn Tùy
Điện thoại:
Thư điện tử: