BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017- 2022

Ngày 03/04/2017 00:00:00

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017- 2022

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

NHIỆM KỲ 2012- 2017

* Đặc điểm tình hình:

Xuân Lộc là một xã miền núi, vùng cao thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Toàn xã có 05 thôn, đây là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân. Trong những năm qua tình hình chính trị từ xã đến các thôn luôn được giữ vững, kinh tế có bước tăng trưởng khá, văn hóa- xã hội phát triển, quốc phòng- an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng ngày càng cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, các tệ nạn xã hội được kìm chế, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, các chủ trương chính sách của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Nhân dân và cựu chiến binh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Hội viên CCB trong xã hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V nhiệm kỳ 2012- 2017, BCH hội CCB xã có những thuận lợi nhất định và không ít khó khăn vướng mắc, cụ thể:

- Thuận lợi: Có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, các ban ngành từ xã đến các thôn; có sự chỉ đạo trực tiếp của BCH huyện hội Thường Xuân.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác hội CCB xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trong tổ chức để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất, nhiệt tình tham gia các phong trào của hội.

+ Có các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước đã và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn xã như: Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ… làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và hội viên CCB không ngừng được cải thiện, bộ mặt của nông thôn ngày càng đổi mới.

- Khó khăn: Một bộ phận nhân dân, trong đó có hội viên cựu chiến binh trình độ nhận thức còn thấp, tiếp cận với nền kinh tế thị trường chưa kịp thời, chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm kinh tế dẫn đến thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Toàn xã hiện còn 41% hộ nghèo, 21,3% hộ cận nghèo.

+ Địa hình phần lớn là núi cao, nhiều sông suối chia cắt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa, lũ.

+ Thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả thị trường, vật tư hàng hóa biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hội viên cựu chiến binh.

+ Một số gia đình hội viên cựu chiến binh đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đi làm ăn xa nên việc tham gia hoạt động và thực hiện nhiệm vụ công tác hội còn hạn chế.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, sự chỉ đạo trực tiếp của hội cấp trên. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội V hội cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội V hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2012- 2017 đề ra.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

a. Về chính trị, tư tưởng:

Hội cựu chiến binh xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức cho các hội viên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết của các cấp hội gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 96% cán bộ, hội viên tham gia học tập đạt chất lượng. Hàng tháng, hàng quý lấy thông tin báo cựu chiến binh sử dụng trong sinh hoạt, các chi hội nắm thông tin thời sự trong nước và quốc tế do ban văn hóa truyền thanh của xã đưa tin, tuyên truyền. Từ đó góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức cho hội viên, làm cho tất cả các hội viên hội cựu chiến binh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống các hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực.

b. Xây dựng tổ chức Hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Hội cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ vào Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam được thông qua tại Đại hội lần thứ V và thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc. Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, tổng số hội viên là 252 đồng chí, tăng 06 đồng chí. Đến cuối nhiệm kỳ 2016 giảm 10 đồng chí, do hội viên già yếu từ trần. Hiện tổng số hội viên toàn xã còn 242 đồng chí, trong đó hội viên nam 236 đồng chí, hội viên nữ 06 đồng chí, hội viên dân tộc thiểu số 230 đồng chí. Tuổi đời từ 70- 100 tuổi có 31 đồng chí, từ 50- 69 tuổi 98 đồng chí, từ 30- 49 tuổi 113 đồng chí.

Hội viên cựu chiến binh gồm các giai đoạn sau: Hội viên tham gia chống Pháp 01 đồng chí, hội viên tham gia chống Mỹ 72 đồng chí, hội viên tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 92 đồng chí, hội viên tham gia nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 77 đồng chí.

Qua đánh giá hàng năm, các chi hội báo cáo tình hình hội viên ở các chi hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các chi hội tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động công tác hội, xây dựng kế hoạch công tác năm, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động... Nội dung sinh hoạt đã từng bước được đổi mới để phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Cuối năm, đánh giá phân loại hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, chi hội đạt trong sạch vững mạnh.

Kết quả đánh giá phân loại hội viên 5 năm qua như sau:

Năm 2012, hội viên gương mẫu 146/246 đồng chí, đạt 59,34%; gia đình hội viên văn hóa 152 gia đình, đạt 61,78%; chi hội đạt trong sạch vững mạnh 04 chi hội, đạt 80%, trong đó có 02 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Năm 2016, hội viên gương mẫu 109 hội viên, đạt 45,4%; gia đình hội viên văn hóa 105 gia đình, đạt 43,38%; chi hội đạt trong sạch vững mạnh 02 chi hội, đạt 40,4%; giảm 50% so với năm 2012.

Hội cựu chiến binh xã từ năm 2012- 2016 được Ban Chấp hành hội cựu chiến binh huyện công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

c. Thực hiện công tác kiểm tra.

Từ năm 2012- 2016, hội cựu chiến binh xã đã được Ban chấp hành huyện hội kiểm tra 3 lần. Nội dung kiểm tra: Nắm bắt tình hình hoạt động của Ban chấp hành và hội viên thực hiện Nghị quyết của các cấp hội và thực hiện Điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam; kiểm tra thu chi tài chính theo luật ngân sách; kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hội viên với Ngân hàng chính sách xã hội huyện về việc thực hiện quy trình cho vay và việc thu nộp lãi, nợ đến hạn. Kết quả kiểm tra, từ Thường trực hội cựu chiến binh xã đến các tổ vay vốn, các thành viên vay vốn đã quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thu nộp lãi hàng tháng, trả gốc cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện đúng hạn theo quy định.

Ban kiểm tra hội cựu chiến binh xã hàng năm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các chi hội thôn, đồng thời trực tiếp xuống 05/05 chi hội để kiểm tra về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên về chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp hội và thực hiện Điều lệ của hội cựu chiến binh Việt Nam; đặc biệt là kiểm tra, giám sát thu- chi quỹ hội hàng năm, việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

d. Công tác thi đua khen thưởng.

Hàng năm hội cựu chiến binh xã đã phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Hầu hết các chi hội và hội viên đều đăng ký thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Kết quả, đã xuất hiện gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được UBND xã, UBND huyện, huyện hội xét khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 18 lượt tập thể và 26 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, UBND xã khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện khen 10 tập thể và 7 cá nhân. Đề nghị Trung ương hội tặng kỷ niệm chương cho 86 hội viên có thành tích xuất sắc.

Hội cựu chiến binh xã được cấp ủy, chính quyền xã ghi nhận đánh giá cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ban chấp hành hội đến các chi hội hàng năm thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo, giao ban, sơ kết tổng kết theo đúng quy định. Báo cáo tình hình hoạt động của hội với Ban chấp hành Đảng ủy hàng tháng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V, giai đoạn 2009- 2014; tổ chức phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu do các cấp hội phát động. Từ năm 2009 - 2014 hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức cho cán bộ và hội viên cựu chiến binh trong toàn xã học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nghị quyết của các cấp hội gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đợt triển khai học tập có 85- 90% cán bộ, hội viên tham gia học tập, đạt chất lượng. Hàng tháng, hàng quý nhận tài liệu thông tin cựu chiến binh triển khai đến các chi hội và hội viên. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp hội và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tuyệt đối trung thành với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với các tổ chức, ban ngành học tập nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, có 96% hội viên tham gia học tập, đạt kết quả cao. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm lỳ 2016- 2021. Tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Kết quả có 42% hội viên cựu chiến binh tham gia cán bộ chủ chốt ở cơ sở (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQVN xã, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, Xã đội trưởng, Bí thư Chi bộ…). Tỷ lệ hội viên cựu chiến binh tham gia cấp ủy đạt 41%, tham gia Hội đồng nhân dân xã đạt 47%. Hội đã động viên các cán bộ, hội viên đương nhiệm phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù ở lĩnh vực, cương vị công tác nào.

Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hội cựu chiến binh tham gia quân dự bị động viên, dân quân tự vệ. Hàng năm, hội đã động viên thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền mỗi năm là 1.250.000 đồng. Tham gia xây dựng diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ chiến đấu trị an. Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đã có 3 hội viên tham gia Ban công an xã, 4 hội viên tham gia tổ an ninh trật tự, 25 hội viên tham gia tổ an ninh xã hội ở cụm dân cư. Ngoài ra, hội cựu chiến binh xã đã cùng với các ban, ngành đoàn thể tham gia hòa giải với Ban tư pháp 8 vụ mâu thuẫn, bất đồng trong nhân dân đạt kết quả. Đa số cán bộ, người thân, gia đình hội viên cựu chiến binh không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

3. Tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo chính đáng, xây dựng quỹ hội.

Ban chấp hành hội cựu chiến binh xã phát động hội viên từng bước đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào các thôn và từng gia đình hội viên cựu chiến binh như: lúa lai, ngô lai, giống vật nuôi các loại để phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, vườn rừng với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình hội viên. Qua đó, đã có những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi như: hộ gia đình cựu chiến binh Lục Nam Cao thuộc Chi hội thôn Cộc; Đỗ Xuân Tình ở Chi hội thôn Vành kinh doanh tổng hợp và thu nhập trên 100.000.000 đồng/ năm. Và nhiều hội viên khác ở trong xã đang có xu hướng phát triển làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng.

Các chi hội đã tạo điều kiện cho hội viên vay quỹ hội, giúp đỡ bằng ngày công lao động. Đối với các gia đình hội viên còn khó khăn, hội viên giúp nhau cách làm ăn để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nhờ học tập các gương điển hình tiên tiến, các hội viên ngày càng có tinh thần, vật chất ổn định, cuộc sống gia đình được cải thiện, nhiều hộ gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo do vận dụng tốt việc sản xuất kinh doanh tổng hợp kết hợp với chăn nuôi và trồng rừng.

Kết quả phân loại đời sống gia đình hội viên: Năm 2012 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015, mức thu nhập dưới 400.000 đồng/ tháng. Trong năm 2012 có 238 hộ cựu chiến binh, trong đó mức sống khá 84 hộ, chiếm 35,29%; mức sống trung bình 71 hộ, chiếm 29,83%; hộ nghèo 83 hộ, chiếm 34,87%; hộ ở nhà tranh tre dột nát 11 hộ, chiếm 4,62%, năm 2016 có 242 CCB; Trong đó mức sống khá 96 hộ chiếm 39,7%; mức sống trung bình 63 hộ chiếm 26,0%; hộ nghèo CCB 83 hộ chiếm 34,3% . So với nghị quyết Đại hội V, hộ có mức sống khá tăng 10 hộ, hộ nghèo giảm 5 hộ, đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra.

Hội cựu chiến binh xã đã tận dụng khai thác, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế với số tiền vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 4.380.600.000 đồng; vốn nội bộ cho nhau vay là 137.445.000 đồng. Hầu hết các hội viên vay vốn đều nộp lãi hàng tháng đúng quy định, trả gốc đúng hạn. Nhờ có vốn vay, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên.

Về xây dựng quỹ hội, số quỹ hội do các chi hội và hội viên tự xây dựng để hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm kỳ qua với tổng số quỹ là 137.445.000 đồng, bình quân 577.000 đồng/hội viên, đạt và vượt chỉ tiêu 66.000 đồng/hội viên do nghị quyết Đại hội đại biểu cựu chiến binh khóa V đề ra. Trong đó, chi hội có quỹ bình quân cao nhất là chi hội thôn Pà Cầu, với số quỹ bình quân là 680.000 đồng/hội viên.

4. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ban chấp hành cựu chiến binh xã đã phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 08 buổi tọa đàm với 468 lượt người tham gia với các nội dung về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước như ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...

5. Tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của địa phương, các cuộc vận động do UBMTTQVN xã phát động.

Hội cựu chiến binh xã đã tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp triển khai, phát động như: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, khuyến tài; quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin… với số tiền ủng hộ là 5.695.000 đồng.

Thực hiện cuộc vận động xóa nhà tranh tre tạm bợ, dột nát do Ban chấp hành Tỉnh hội, Huyện hội phát động. Từ năm 2012- 2016 số tiền ủng hộ thu được là 12.320.000 đồng nộp về hội cấp trên.

Ngoài ra, hội cựu chiến binh xã còn tham gia làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nạo vét kênh mương với thôn bằng 1.300 ngày công lao động. Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện pháp lệnh cựu chiến binh, Nghị định 150 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 10 làm thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu chiến binh. Thực hiện các chế độ 142 của Chính phủ bảo đảm chế độ trợ cấp cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ trước ngày 30/4/1975. Đã xuất ngũ, phục viên về địa phương cho 114 đồng chí với số tiền là 515.000.000 đồng. Theo Nghị định 62 của Chính phủ đã xuất ngũ, phục viên về địa phương cho 46 đồng chí quân nhân nhập ngũ sau 30/4/1975 với số tiền là 165.000.000 đồng. Phối hợp với các ban, ngành làm hồ sơ, thủ tục, giải quyết trợ cấp mai táng phí cho 10 đối tượng cựu chiến binh từ trần với số tiền là 115 triệu đồng. Ban chấp hành cựu chiến binh xã thường xuyên quan tâm, bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên cựu chiến binh.

Hàng năm, Ban chấp hành cựu chiến binh xã cùng với các ban, ngành đoàn thể thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2017, phong trào hoạt động của hội còn một số tồn tại, khuyết điểm hạn chế sau:

1. Về nhận thức, tư tưởng.

Một số cán bộ, hội viên tiếp thu việc học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Việc phát triển kinh tế chưa thường xuyên, liên tục, còn một số hội viên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách trợ cấp của Nhà nước. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn chưa thường xuyên, đồng bộ, còn có thôn chưa tạo điều kiện về kinh phí cho chi hội hoạt động. Một số cán bộ, hội viên chưa thực sự gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của các cấp hội đề ra.

2. Về tình hình hoạt động công tác hội.

Chấp hành một số chế độ chưa nghiêm túc, duy trì chế độ sinh hoạt chưa thường xuyên. Sinh hoạt của một số chi hội không đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú. Tổ chức, triển khai các nội dung kế hoạch công tác hội còn lúng túng, báo cáo tình hình hoạt động của các chi hội định kỳ không đều đặn. Sơ kết, tổng kết năm còn chậm, chất lượng chưa cao, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của hội cấp trên giao.

3. Một số công tác khác.

Thực hiện cuộc vận động, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, xóa tranh tre dột nát còn chậm so với thời gian cấp trên giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao hàng năm. Một số tổ vay vốn, một số hội viên vay vốn chưa làm tốt việc thu nộp lãi hàng tháng, nộp lãi còn chậm so với quy định của Ngân hàng. Thu nộp hội phí, đóng góp các nguồn quỹ chưa kịp thời, còn phải nhắc nhở nhiều lần.

III. NGUYÊN NHÂN KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

1. Về chủ quan.

- Một số bộ phận cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội còn chưa tích cực, cá biệt còn có hội viên chưa thực sự gương mẫu về cả lời nói và việc làm, ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống anh bộ đội cụ Hồ và uy tín của hội cựu chiến binh.

- Một số chi hội chưa thực sự tham mưu cho chi ủy, chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới. Công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, liên tục.

2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các chi hội chưa thường xuyên. Ý thức tự học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên còn thấp.

- Cán bộ hội từ xã đến các thôn đều chưa qua trường lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công tác hội. Trình độ, năng lực, khả năng tuyên truyền, vận động hội viên chất lượng chưa cao.

- Một số cán bộ, hội viên chưa nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm. Thu nhập kinh tế hàng năm còn thấp, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Một số hội viên chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội, còn có tính bảo thủ, trì trệ trong triển khai một số phong trào của hội.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Phải luôn chủ động nhạy bén, tham mưu kịp thời và tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động công tác hội.

2. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị- tư tưởng, nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, hội viên, bám sát nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của Ban chấp hành hội cấp trên. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của hội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt và hoạt động của tổ chức hội.

3. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất, năng lực nhiệt tình, tâm huyết. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm điều lệ hội và quy chế hoạt động của ban chấp hành. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành và Thường trực hội cựu chiến binh xã.

4. Chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho hội viên. Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên cựu chiến binh, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa hội viên và tổ chức hội.

5. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để thúc đẩy tạo ra các phong trào thi đua mới sâu rộng, hiệu quả hơn.

* Đánh giá chung

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Sự chỉ đạo của Ban chấp hành huyện hội Thường Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2012- 2017 và sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội. Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc đã động viên các thế hệ cựu chiến binh hoạt động tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, luôn giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy của địa phương, của hội cấp trên đề ra; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khóa V đã đề ra, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Khẳng định vị trí, vai trò của hội trong hệ thống chính trị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017- 2022

Nhiệm kỳ 2017- 2022 hội cựu chiến binh xã triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi. Trên địa bàn xã tình hình chính trị ổn định, kinh tế từng bước được tăng trưởng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng- an ninh được đảm bảo. Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân xã nhà đang tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh những thuận lợi, phong trào hoạt động của hội cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã còn thiếu thốn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, thiên tai, dịch bệnh còn xảy ra; giá cả các mặt hàng còn tăng cao…

Từ những tình hình nêu trên, hội cựu chiến binh xã và các chi hội phải bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động sát đúng thực tế, đạt hiệu quả cao nhằm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Xuất phát từ tình hình nêu trên, Đại hội đại biểu cựu chiến binh xã Xuân Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 xác định phương hướng chung là: Tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nâng cao tác phong, lề lối làm việc của tổ chức hội để từng bước xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VI của hội cựu chiến binh xã đề ra. Tuyên truyền vận động các hội viên tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Căn cứ vào phong trào hoạt động thực tiễn của hội và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2017 vừa qua, Ban chấp hành cựu chiến binh xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2017- 2022 xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

1. Chỉ tiêu.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và số lượng, chất lượng hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017- 2022 như sau:

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền và các cấp hội. Có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Phát triển hội viên từ 96% cựu chiến binh trở lên vào hội. Hàng năm PHẤN ĐẤU 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh, Trong đó có 50% đạt vững mạnh xuất sắc và phấn đấu 80 – 85% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 85-90% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Hội cựu chiến binh xã phấn đấu giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Quỹ hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 800.000 – 1.000.000 đồng/ hội viên trở lên.

- Thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương. Phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội đề ra cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

- Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới phương thức hoạt động của hội. Phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết vận động hội viên cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội và địa phương.

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và nghị quyết Đại hội cựu chiến binh các cấp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Động viên hội cựu chiến binh đoàn kết đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Chí Minh xã Xuân Lộc và các tổ chức ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

- Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động hàng năm.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

- Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị- tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh được quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền, nghị quyết của các cấp hội. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh.

- Hội thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân.

- Ban chấp hành hội thực hiện nghiêm túc các chế độ theo quy định, chế độ sinh hoạt. Các cấp hội luôn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đến chi hội và hội viên hàng quý, hàng năm. Thực hiện báo cáo định kỳ, tham gia giao ban hàng tháng với cấp ủy, chính quyền.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết hàng năm, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng cho hội viên cựu chiến binh trong toàn xã học tập.

- Hội cựu chiến binh xã phải tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của hội cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội cấp trên giao.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2017- 2022 phong trào hoạt động của cựu chiến binh tuy có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc khóa VI đề ra. Đại hội kêu gọi các thế hệ cựu chiến binh trong toàn xã đoàn kết, thống nhất phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, truyền thống 27 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức hội, đặc biệt là phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Khắc phục những tồn tại, yếu kém để xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

BAN CHẤP HÀNH

HỘI CỰU CHIẾN BINH KHÓA V

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017- 2022

Đăng lúc: 03/04/2017 00:00:00 (GMT+7)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017- 2022

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

NHIỆM KỲ 2012- 2017

* Đặc điểm tình hình:

Xuân Lộc là một xã miền núi, vùng cao thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Toàn xã có 05 thôn, đây là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân. Trong những năm qua tình hình chính trị từ xã đến các thôn luôn được giữ vững, kinh tế có bước tăng trưởng khá, văn hóa- xã hội phát triển, quốc phòng- an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng ngày càng cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, các tệ nạn xã hội được kìm chế, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, các chủ trương chính sách của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Nhân dân và cựu chiến binh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Hội viên CCB trong xã hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V nhiệm kỳ 2012- 2017, BCH hội CCB xã có những thuận lợi nhất định và không ít khó khăn vướng mắc, cụ thể:

- Thuận lợi: Có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, các ban ngành từ xã đến các thôn; có sự chỉ đạo trực tiếp của BCH huyện hội Thường Xuân.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác hội CCB xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trong tổ chức để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất, nhiệt tình tham gia các phong trào của hội.

+ Có các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước đã và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn xã như: Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ… làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và hội viên CCB không ngừng được cải thiện, bộ mặt của nông thôn ngày càng đổi mới.

- Khó khăn: Một bộ phận nhân dân, trong đó có hội viên cựu chiến binh trình độ nhận thức còn thấp, tiếp cận với nền kinh tế thị trường chưa kịp thời, chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm kinh tế dẫn đến thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Toàn xã hiện còn 41% hộ nghèo, 21,3% hộ cận nghèo.

+ Địa hình phần lớn là núi cao, nhiều sông suối chia cắt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa, lũ.

+ Thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả thị trường, vật tư hàng hóa biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hội viên cựu chiến binh.

+ Một số gia đình hội viên cựu chiến binh đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đi làm ăn xa nên việc tham gia hoạt động và thực hiện nhiệm vụ công tác hội còn hạn chế.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, sự chỉ đạo trực tiếp của hội cấp trên. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội V hội cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội V hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2012- 2017 đề ra.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

a. Về chính trị, tư tưởng:

Hội cựu chiến binh xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức cho các hội viên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết của các cấp hội gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 96% cán bộ, hội viên tham gia học tập đạt chất lượng. Hàng tháng, hàng quý lấy thông tin báo cựu chiến binh sử dụng trong sinh hoạt, các chi hội nắm thông tin thời sự trong nước và quốc tế do ban văn hóa truyền thanh của xã đưa tin, tuyên truyền. Từ đó góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức cho hội viên, làm cho tất cả các hội viên hội cựu chiến binh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống các hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực.

b. Xây dựng tổ chức Hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Hội cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ vào Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam được thông qua tại Đại hội lần thứ V và thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc. Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, tổng số hội viên là 252 đồng chí, tăng 06 đồng chí. Đến cuối nhiệm kỳ 2016 giảm 10 đồng chí, do hội viên già yếu từ trần. Hiện tổng số hội viên toàn xã còn 242 đồng chí, trong đó hội viên nam 236 đồng chí, hội viên nữ 06 đồng chí, hội viên dân tộc thiểu số 230 đồng chí. Tuổi đời từ 70- 100 tuổi có 31 đồng chí, từ 50- 69 tuổi 98 đồng chí, từ 30- 49 tuổi 113 đồng chí.

Hội viên cựu chiến binh gồm các giai đoạn sau: Hội viên tham gia chống Pháp 01 đồng chí, hội viên tham gia chống Mỹ 72 đồng chí, hội viên tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 92 đồng chí, hội viên tham gia nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 77 đồng chí.

Qua đánh giá hàng năm, các chi hội báo cáo tình hình hội viên ở các chi hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các chi hội tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động công tác hội, xây dựng kế hoạch công tác năm, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động... Nội dung sinh hoạt đã từng bước được đổi mới để phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Cuối năm, đánh giá phân loại hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, chi hội đạt trong sạch vững mạnh.

Kết quả đánh giá phân loại hội viên 5 năm qua như sau:

Năm 2012, hội viên gương mẫu 146/246 đồng chí, đạt 59,34%; gia đình hội viên văn hóa 152 gia đình, đạt 61,78%; chi hội đạt trong sạch vững mạnh 04 chi hội, đạt 80%, trong đó có 02 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Năm 2016, hội viên gương mẫu 109 hội viên, đạt 45,4%; gia đình hội viên văn hóa 105 gia đình, đạt 43,38%; chi hội đạt trong sạch vững mạnh 02 chi hội, đạt 40,4%; giảm 50% so với năm 2012.

Hội cựu chiến binh xã từ năm 2012- 2016 được Ban Chấp hành hội cựu chiến binh huyện công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

c. Thực hiện công tác kiểm tra.

Từ năm 2012- 2016, hội cựu chiến binh xã đã được Ban chấp hành huyện hội kiểm tra 3 lần. Nội dung kiểm tra: Nắm bắt tình hình hoạt động của Ban chấp hành và hội viên thực hiện Nghị quyết của các cấp hội và thực hiện Điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam; kiểm tra thu chi tài chính theo luật ngân sách; kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hội viên với Ngân hàng chính sách xã hội huyện về việc thực hiện quy trình cho vay và việc thu nộp lãi, nợ đến hạn. Kết quả kiểm tra, từ Thường trực hội cựu chiến binh xã đến các tổ vay vốn, các thành viên vay vốn đã quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thu nộp lãi hàng tháng, trả gốc cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện đúng hạn theo quy định.

Ban kiểm tra hội cựu chiến binh xã hàng năm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các chi hội thôn, đồng thời trực tiếp xuống 05/05 chi hội để kiểm tra về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên về chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp hội và thực hiện Điều lệ của hội cựu chiến binh Việt Nam; đặc biệt là kiểm tra, giám sát thu- chi quỹ hội hàng năm, việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

d. Công tác thi đua khen thưởng.

Hàng năm hội cựu chiến binh xã đã phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Hầu hết các chi hội và hội viên đều đăng ký thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Kết quả, đã xuất hiện gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được UBND xã, UBND huyện, huyện hội xét khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 18 lượt tập thể và 26 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, UBND xã khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện khen 10 tập thể và 7 cá nhân. Đề nghị Trung ương hội tặng kỷ niệm chương cho 86 hội viên có thành tích xuất sắc.

Hội cựu chiến binh xã được cấp ủy, chính quyền xã ghi nhận đánh giá cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ban chấp hành hội đến các chi hội hàng năm thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo, giao ban, sơ kết tổng kết theo đúng quy định. Báo cáo tình hình hoạt động của hội với Ban chấp hành Đảng ủy hàng tháng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V, giai đoạn 2009- 2014; tổ chức phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu do các cấp hội phát động. Từ năm 2009 - 2014 hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức cho cán bộ và hội viên cựu chiến binh trong toàn xã học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nghị quyết của các cấp hội gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đợt triển khai học tập có 85- 90% cán bộ, hội viên tham gia học tập, đạt chất lượng. Hàng tháng, hàng quý nhận tài liệu thông tin cựu chiến binh triển khai đến các chi hội và hội viên. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp hội và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tuyệt đối trung thành với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với các tổ chức, ban ngành học tập nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, có 96% hội viên tham gia học tập, đạt kết quả cao. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm lỳ 2016- 2021. Tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Kết quả có 42% hội viên cựu chiến binh tham gia cán bộ chủ chốt ở cơ sở (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQVN xã, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, Xã đội trưởng, Bí thư Chi bộ…). Tỷ lệ hội viên cựu chiến binh tham gia cấp ủy đạt 41%, tham gia Hội đồng nhân dân xã đạt 47%. Hội đã động viên các cán bộ, hội viên đương nhiệm phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù ở lĩnh vực, cương vị công tác nào.

Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hội cựu chiến binh tham gia quân dự bị động viên, dân quân tự vệ. Hàng năm, hội đã động viên thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền mỗi năm là 1.250.000 đồng. Tham gia xây dựng diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ chiến đấu trị an. Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đã có 3 hội viên tham gia Ban công an xã, 4 hội viên tham gia tổ an ninh trật tự, 25 hội viên tham gia tổ an ninh xã hội ở cụm dân cư. Ngoài ra, hội cựu chiến binh xã đã cùng với các ban, ngành đoàn thể tham gia hòa giải với Ban tư pháp 8 vụ mâu thuẫn, bất đồng trong nhân dân đạt kết quả. Đa số cán bộ, người thân, gia đình hội viên cựu chiến binh không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

3. Tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo chính đáng, xây dựng quỹ hội.

Ban chấp hành hội cựu chiến binh xã phát động hội viên từng bước đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào các thôn và từng gia đình hội viên cựu chiến binh như: lúa lai, ngô lai, giống vật nuôi các loại để phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, vườn rừng với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình hội viên. Qua đó, đã có những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi như: hộ gia đình cựu chiến binh Lục Nam Cao thuộc Chi hội thôn Cộc; Đỗ Xuân Tình ở Chi hội thôn Vành kinh doanh tổng hợp và thu nhập trên 100.000.000 đồng/ năm. Và nhiều hội viên khác ở trong xã đang có xu hướng phát triển làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng.

Các chi hội đã tạo điều kiện cho hội viên vay quỹ hội, giúp đỡ bằng ngày công lao động. Đối với các gia đình hội viên còn khó khăn, hội viên giúp nhau cách làm ăn để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nhờ học tập các gương điển hình tiên tiến, các hội viên ngày càng có tinh thần, vật chất ổn định, cuộc sống gia đình được cải thiện, nhiều hộ gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo do vận dụng tốt việc sản xuất kinh doanh tổng hợp kết hợp với chăn nuôi và trồng rừng.

Kết quả phân loại đời sống gia đình hội viên: Năm 2012 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015, mức thu nhập dưới 400.000 đồng/ tháng. Trong năm 2012 có 238 hộ cựu chiến binh, trong đó mức sống khá 84 hộ, chiếm 35,29%; mức sống trung bình 71 hộ, chiếm 29,83%; hộ nghèo 83 hộ, chiếm 34,87%; hộ ở nhà tranh tre dột nát 11 hộ, chiếm 4,62%, năm 2016 có 242 CCB; Trong đó mức sống khá 96 hộ chiếm 39,7%; mức sống trung bình 63 hộ chiếm 26,0%; hộ nghèo CCB 83 hộ chiếm 34,3% . So với nghị quyết Đại hội V, hộ có mức sống khá tăng 10 hộ, hộ nghèo giảm 5 hộ, đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra.

Hội cựu chiến binh xã đã tận dụng khai thác, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế với số tiền vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 4.380.600.000 đồng; vốn nội bộ cho nhau vay là 137.445.000 đồng. Hầu hết các hội viên vay vốn đều nộp lãi hàng tháng đúng quy định, trả gốc đúng hạn. Nhờ có vốn vay, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên.

Về xây dựng quỹ hội, số quỹ hội do các chi hội và hội viên tự xây dựng để hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm kỳ qua với tổng số quỹ là 137.445.000 đồng, bình quân 577.000 đồng/hội viên, đạt và vượt chỉ tiêu 66.000 đồng/hội viên do nghị quyết Đại hội đại biểu cựu chiến binh khóa V đề ra. Trong đó, chi hội có quỹ bình quân cao nhất là chi hội thôn Pà Cầu, với số quỹ bình quân là 680.000 đồng/hội viên.

4. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ban chấp hành cựu chiến binh xã đã phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 08 buổi tọa đàm với 468 lượt người tham gia với các nội dung về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước như ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...

5. Tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của địa phương, các cuộc vận động do UBMTTQVN xã phát động.

Hội cựu chiến binh xã đã tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp triển khai, phát động như: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, khuyến tài; quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin… với số tiền ủng hộ là 5.695.000 đồng.

Thực hiện cuộc vận động xóa nhà tranh tre tạm bợ, dột nát do Ban chấp hành Tỉnh hội, Huyện hội phát động. Từ năm 2012- 2016 số tiền ủng hộ thu được là 12.320.000 đồng nộp về hội cấp trên.

Ngoài ra, hội cựu chiến binh xã còn tham gia làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nạo vét kênh mương với thôn bằng 1.300 ngày công lao động. Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện pháp lệnh cựu chiến binh, Nghị định 150 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 10 làm thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu chiến binh. Thực hiện các chế độ 142 của Chính phủ bảo đảm chế độ trợ cấp cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ trước ngày 30/4/1975. Đã xuất ngũ, phục viên về địa phương cho 114 đồng chí với số tiền là 515.000.000 đồng. Theo Nghị định 62 của Chính phủ đã xuất ngũ, phục viên về địa phương cho 46 đồng chí quân nhân nhập ngũ sau 30/4/1975 với số tiền là 165.000.000 đồng. Phối hợp với các ban, ngành làm hồ sơ, thủ tục, giải quyết trợ cấp mai táng phí cho 10 đối tượng cựu chiến binh từ trần với số tiền là 115 triệu đồng. Ban chấp hành cựu chiến binh xã thường xuyên quan tâm, bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên cựu chiến binh.

Hàng năm, Ban chấp hành cựu chiến binh xã cùng với các ban, ngành đoàn thể thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2017, phong trào hoạt động của hội còn một số tồn tại, khuyết điểm hạn chế sau:

1. Về nhận thức, tư tưởng.

Một số cán bộ, hội viên tiếp thu việc học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Việc phát triển kinh tế chưa thường xuyên, liên tục, còn một số hội viên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách trợ cấp của Nhà nước. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn chưa thường xuyên, đồng bộ, còn có thôn chưa tạo điều kiện về kinh phí cho chi hội hoạt động. Một số cán bộ, hội viên chưa thực sự gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của các cấp hội đề ra.

2. Về tình hình hoạt động công tác hội.

Chấp hành một số chế độ chưa nghiêm túc, duy trì chế độ sinh hoạt chưa thường xuyên. Sinh hoạt của một số chi hội không đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú. Tổ chức, triển khai các nội dung kế hoạch công tác hội còn lúng túng, báo cáo tình hình hoạt động của các chi hội định kỳ không đều đặn. Sơ kết, tổng kết năm còn chậm, chất lượng chưa cao, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của hội cấp trên giao.

3. Một số công tác khác.

Thực hiện cuộc vận động, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, xóa tranh tre dột nát còn chậm so với thời gian cấp trên giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao hàng năm. Một số tổ vay vốn, một số hội viên vay vốn chưa làm tốt việc thu nộp lãi hàng tháng, nộp lãi còn chậm so với quy định của Ngân hàng. Thu nộp hội phí, đóng góp các nguồn quỹ chưa kịp thời, còn phải nhắc nhở nhiều lần.

III. NGUYÊN NHÂN KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

1. Về chủ quan.

- Một số bộ phận cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội còn chưa tích cực, cá biệt còn có hội viên chưa thực sự gương mẫu về cả lời nói và việc làm, ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống anh bộ đội cụ Hồ và uy tín của hội cựu chiến binh.

- Một số chi hội chưa thực sự tham mưu cho chi ủy, chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới. Công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, liên tục.

2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các chi hội chưa thường xuyên. Ý thức tự học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên còn thấp.

- Cán bộ hội từ xã đến các thôn đều chưa qua trường lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công tác hội. Trình độ, năng lực, khả năng tuyên truyền, vận động hội viên chất lượng chưa cao.

- Một số cán bộ, hội viên chưa nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm. Thu nhập kinh tế hàng năm còn thấp, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Một số hội viên chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội, còn có tính bảo thủ, trì trệ trong triển khai một số phong trào của hội.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Phải luôn chủ động nhạy bén, tham mưu kịp thời và tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động công tác hội.

2. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị- tư tưởng, nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, hội viên, bám sát nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của Ban chấp hành hội cấp trên. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của hội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt và hoạt động của tổ chức hội.

3. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất, năng lực nhiệt tình, tâm huyết. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm điều lệ hội và quy chế hoạt động của ban chấp hành. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành và Thường trực hội cựu chiến binh xã.

4. Chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho hội viên. Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên cựu chiến binh, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa hội viên và tổ chức hội.

5. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để thúc đẩy tạo ra các phong trào thi đua mới sâu rộng, hiệu quả hơn.

* Đánh giá chung

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Sự chỉ đạo của Ban chấp hành huyện hội Thường Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2012- 2017 và sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội. Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc đã động viên các thế hệ cựu chiến binh hoạt động tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, luôn giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy của địa phương, của hội cấp trên đề ra; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khóa V đã đề ra, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Khẳng định vị trí, vai trò của hội trong hệ thống chính trị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017- 2022

Nhiệm kỳ 2017- 2022 hội cựu chiến binh xã triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi. Trên địa bàn xã tình hình chính trị ổn định, kinh tế từng bước được tăng trưởng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng- an ninh được đảm bảo. Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân xã nhà đang tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh những thuận lợi, phong trào hoạt động của hội cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã còn thiếu thốn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, thiên tai, dịch bệnh còn xảy ra; giá cả các mặt hàng còn tăng cao…

Từ những tình hình nêu trên, hội cựu chiến binh xã và các chi hội phải bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động sát đúng thực tế, đạt hiệu quả cao nhằm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Xuất phát từ tình hình nêu trên, Đại hội đại biểu cựu chiến binh xã Xuân Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 xác định phương hướng chung là: Tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nâng cao tác phong, lề lối làm việc của tổ chức hội để từng bước xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VI của hội cựu chiến binh xã đề ra. Tuyên truyền vận động các hội viên tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Căn cứ vào phong trào hoạt động thực tiễn của hội và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2017 vừa qua, Ban chấp hành cựu chiến binh xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2017- 2022 xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

1. Chỉ tiêu.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và số lượng, chất lượng hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017- 2022 như sau:

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền và các cấp hội. Có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Phát triển hội viên từ 96% cựu chiến binh trở lên vào hội. Hàng năm PHẤN ĐẤU 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh, Trong đó có 50% đạt vững mạnh xuất sắc và phấn đấu 80 – 85% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 85-90% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Hội cựu chiến binh xã phấn đấu giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Quỹ hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 800.000 – 1.000.000 đồng/ hội viên trở lên.

- Thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương. Phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội đề ra cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

- Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới phương thức hoạt động của hội. Phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết vận động hội viên cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội và địa phương.

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và nghị quyết Đại hội cựu chiến binh các cấp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Động viên hội cựu chiến binh đoàn kết đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Chí Minh xã Xuân Lộc và các tổ chức ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

- Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động hàng năm.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

- Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị- tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh được quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền, nghị quyết của các cấp hội. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh.

- Hội thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân.

- Ban chấp hành hội thực hiện nghiêm túc các chế độ theo quy định, chế độ sinh hoạt. Các cấp hội luôn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đến chi hội và hội viên hàng quý, hàng năm. Thực hiện báo cáo định kỳ, tham gia giao ban hàng tháng với cấp ủy, chính quyền.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết hàng năm, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng cho hội viên cựu chiến binh trong toàn xã học tập.

- Hội cựu chiến binh xã phải tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của hội cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội cấp trên giao.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2017- 2022 phong trào hoạt động của cựu chiến binh tuy có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc khóa VI đề ra. Đại hội kêu gọi các thế hệ cựu chiến binh trong toàn xã đoàn kết, thống nhất phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, truyền thống 27 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức hội, đặc biệt là phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Khắc phục những tồn tại, yếu kém để xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh xã Xuân Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

BAN CHẤP HÀNH

HỘI CỰU CHIẾN BINH KHÓA V