triển khai cổng công nghệ thông tin

Ngày 03/03/2014 15:59:44

trieenr khai tin tức của xã hướng dẫn sử dụng điều hành hưỡng dẫn tạo công van

được sự chỉ đạo của huyện Viễn thông thường xuân kết hợp với cán bộ trong xã Xuân Lộc thực hiện chuyển giao cổng thông tin điện tử cho xã.
...........

triển khai cổng công nghệ thông tin

Đăng lúc: 03/03/2014 15:59:44 (GMT+7)

trieenr khai tin tức của xã hướng dẫn sử dụng điều hành hưỡng dẫn tạo công van

được sự chỉ đạo của huyện Viễn thông thường xuân kết hợp với cán bộ trong xã Xuân Lộc thực hiện chuyển giao cổng thông tin điện tử cho xã.
...........