THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Vi Hồng Trường ( Bí thư đảng ủy )
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Lục Thị Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
3. UV Thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Vi Hồng Trường ( Bí thư đảng ủy )
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Lục Thị Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
3. UV Thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử: