Đảng ủy xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Vi Hồng Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Vi Văn Bình
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Vi Hồng Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Vi Văn Bình
Điện thoại:
Thư điện tử: