KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Ngày 30/03/2017 00:00:00

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hành động số: 04/KH-UBND ngày 10/01/2017; UBND huyện Thường Xuân ban hành kế hoạch hành động số 11/KH-UBND ngày 20/01/2017 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do mới.

Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã, UBND xã Xuân Lộc ban hành kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và cụ thể hóa Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động của UBND huyện trong điều kiện thực tế của xã; làm cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của xã trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kế hoạch hành động là căn cứ cho các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành, các đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Cùng với cả nước, cả tỉnh , cả huyện thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, sức cạnh tranh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; phấn đấu đưa xã Xuân Lộc thoát nghèo bền vững vào năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11 % trở lên.

(2) Cơ cấu ngành kinh tế đến 2020: Nông, lâm, thủy sản đạt 70%; công nghiệp - xây dựng 17%; dịch vụ 13%.

(3) Tổng huy động đầu tư phát triển 05 năm đạt khoảng 50 tỷ đồng.

(4) Tốc độ tăng thu ngân sách so dự toán huyện giao hàng năm trên 9%.

(5) Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 - 3%.

(6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%.

(7) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2020 giảm xuống còn 50%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế

- Công chức Văn hóa xã hội, Đài Phát thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; thường xuyên cập nhật nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về hội nhập kinh tế quốc tế; tình hình ký kết, thực hiện các hiệp định thương mại; nội dung các cam kết quốc tế của Việt Nam, lộ trình thực thi cam kết.

- Công chức Văn hóa xã hội theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra; chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

- Công chức Tư pháp phối hợp với các công chức chuyên môn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất với UBND xã bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản của huyện, của tỉnh, Trung ương và thông lệ quốc tế, các cam kết thương mại mà Việt Nam tham gia và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công chức địa chính tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã; trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND xã đềxuấtgiải pháp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghiệp với các ngành kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công chức Tài chính - Kế toán tham mưu cho UBND xây dựng, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Công chức Văn phòng UBND phối hợp với các công chức chuyên môn liên quan tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” theo hướng hiện đại tại bộ phận một cửa của xã; tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, công vụ về việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình công tác theo tinh thần công khai, minh bạch.

- Các công chức chuyên môn UBND xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng ….

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

a) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

Các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 12/8/2011 của Ban chấp hành Huyện uỷ, kế hoạch hành động số 857/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015.

b) Về phát triển nguồn nhân lực:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kèm theo Quyết định số 469-QĐ/HU ngày 30/5/2016 theo hướng phát triển mạnh đào tạo nghề, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ nghề nghiệp. Tập trung đào tạo ngành nghề có trình độ, đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng tham gia trên thị trường lao động trong nước và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công chức Chính sách xã hội thực hiện kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của xã giai đoạn 2017 - 2020, nhu cầu sử dụng lao động của các ngành kinh tế trên địa bàn xã; xây dựng chương trình việc làm giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương trong và ngoài huyện

- Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp và các cơ quan liên quantrongvà ngoài huyện để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

- Công chức Văn hóa xã hội đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh xã Xuân lộc đến với bạn bè trong và ngoài huyện.

- Các công chức chuyên môn UBND xã tăng cường đấu mối với các phòng, ban cấp huyện, các nhà tài trợ để vận động, xúc tiến đầu tư các nguồn vốn và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ.

4. Về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng NTM, phối hợp với các phòng, ban cấp huyện, các đơn vị thôn, bản tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 01/3/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định kỳ báo cáo UBND xã.

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh

- Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị trong mọi tình huống, trước hết là ổn định nội bộ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại.

- Trong triển khai công tác quy hoạch, đầu tư dự án, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã cần tham mưu, đóng góp ý kiến để đảm bảo các yếu tố về quốc phòng – An ninh.

6. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa truyền thống đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn xã đến năm 2020.

- Xây dựng đềán phục dựng, bảo tồn và phát huy các lễ hội dân tộc Thái, trên địa bàn xã, báo cáo UBND xã trong năm 2017.

- Tăng cường kiểm tra để nâng cao hiệu quả quản lý nội dung sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài (đặc biệt là trên mạng Internet).

- Xây dựng các chương trình văn hóa để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo đến các địa phương kết nghĩa với xã, đến các địa phương trong và ngoài huyện.

7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội

- Các bộ phận, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND xã về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao mức sống của người dân, thu hẹp khoảng cách về mức sống so với các xã miền xuôi.

- Công chức Chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội và người có công, bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân và các dịch vụ xã hội cơ bản như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

- Trạm Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tích cực tham gia các chương trình y tế phòng, chống bệnh tật, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao thể lực, trí tuệ, tăng tuổi thọ, phát triển giống nòi khoẻ mạnh, tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường

- Công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính trong quá trình tham mưu chủ trương đầu tư các dự án, phải phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất của các dự án, nhất là dự án thuộc các lĩnh vực: hóa chất, sản xuất bột giấy, tinh bột…

- Công chức Địa chính tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường như: Phòng ngừa và kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường; khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Xây dựng phương án thực hiện các chường trình bảo vệ môi trường, nhất là các phương án xử lý rác thải, nước thải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao, các công chức chuyên môn UBND, các thôn, bản, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các đềán, chương trình, kế hoạch trong năm 2017 đảm bảo hiệu quả.

2. Các công chức chuyên môn UBND, các Trưởng thôn, bản tăng cườngkiểm tra việc triểnkhai thực hiệnKế hoạchnày, định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực UBND xã.

3. Giao công chức văn phòng- thống kê theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiệnKế hoạchcủa các công chức UBND; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáoThường trực UBNDxã.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy (để b/c);

- TTr HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể (p/h);

- Các thôn, bản (t/h);

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Cầm Bá Lưu

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hành động số: 04/KH-UBND ngày 10/01/2017; UBND huyện Thường Xuân ban hành kế hoạch hành động số 11/KH-UBND ngày 20/01/2017 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do mới.

Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã, UBND xã Xuân Lộc ban hành kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và cụ thể hóa Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động của UBND huyện trong điều kiện thực tế của xã; làm cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của xã trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kế hoạch hành động là căn cứ cho các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành, các đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Cùng với cả nước, cả tỉnh , cả huyện thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, sức cạnh tranh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; phấn đấu đưa xã Xuân Lộc thoát nghèo bền vững vào năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11 % trở lên.

(2) Cơ cấu ngành kinh tế đến 2020: Nông, lâm, thủy sản đạt 70%; công nghiệp - xây dựng 17%; dịch vụ 13%.

(3) Tổng huy động đầu tư phát triển 05 năm đạt khoảng 50 tỷ đồng.

(4) Tốc độ tăng thu ngân sách so dự toán huyện giao hàng năm trên 9%.

(5) Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 - 3%.

(6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%.

(7) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2020 giảm xuống còn 50%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế

- Công chức Văn hóa xã hội, Đài Phát thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; thường xuyên cập nhật nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về hội nhập kinh tế quốc tế; tình hình ký kết, thực hiện các hiệp định thương mại; nội dung các cam kết quốc tế của Việt Nam, lộ trình thực thi cam kết.

- Công chức Văn hóa xã hội theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra; chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

- Công chức Tư pháp phối hợp với các công chức chuyên môn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất với UBND xã bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản của huyện, của tỉnh, Trung ương và thông lệ quốc tế, các cam kết thương mại mà Việt Nam tham gia và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công chức địa chính tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã; trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND xã đềxuấtgiải pháp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghiệp với các ngành kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công chức Tài chính - Kế toán tham mưu cho UBND xây dựng, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Công chức Văn phòng UBND phối hợp với các công chức chuyên môn liên quan tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” theo hướng hiện đại tại bộ phận một cửa của xã; tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, công vụ về việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình công tác theo tinh thần công khai, minh bạch.

- Các công chức chuyên môn UBND xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng ….

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

a) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

Các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 12/8/2011 của Ban chấp hành Huyện uỷ, kế hoạch hành động số 857/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015.

b) Về phát triển nguồn nhân lực:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kèm theo Quyết định số 469-QĐ/HU ngày 30/5/2016 theo hướng phát triển mạnh đào tạo nghề, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ nghề nghiệp. Tập trung đào tạo ngành nghề có trình độ, đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng tham gia trên thị trường lao động trong nước và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công chức Chính sách xã hội thực hiện kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của xã giai đoạn 2017 - 2020, nhu cầu sử dụng lao động của các ngành kinh tế trên địa bàn xã; xây dựng chương trình việc làm giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương trong và ngoài huyện

- Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp và các cơ quan liên quantrongvà ngoài huyện để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

- Công chức Văn hóa xã hội đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh xã Xuân lộc đến với bạn bè trong và ngoài huyện.

- Các công chức chuyên môn UBND xã tăng cường đấu mối với các phòng, ban cấp huyện, các nhà tài trợ để vận động, xúc tiến đầu tư các nguồn vốn và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ.

4. Về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng NTM, phối hợp với các phòng, ban cấp huyện, các đơn vị thôn, bản tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 01/3/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định kỳ báo cáo UBND xã.

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh

- Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị trong mọi tình huống, trước hết là ổn định nội bộ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại.

- Trong triển khai công tác quy hoạch, đầu tư dự án, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã cần tham mưu, đóng góp ý kiến để đảm bảo các yếu tố về quốc phòng – An ninh.

6. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa truyền thống đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn xã đến năm 2020.

- Xây dựng đềán phục dựng, bảo tồn và phát huy các lễ hội dân tộc Thái, trên địa bàn xã, báo cáo UBND xã trong năm 2017.

- Tăng cường kiểm tra để nâng cao hiệu quả quản lý nội dung sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài (đặc biệt là trên mạng Internet).

- Xây dựng các chương trình văn hóa để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo đến các địa phương kết nghĩa với xã, đến các địa phương trong và ngoài huyện.

7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội

- Các bộ phận, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND xã về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao mức sống của người dân, thu hẹp khoảng cách về mức sống so với các xã miền xuôi.

- Công chức Chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội và người có công, bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân và các dịch vụ xã hội cơ bản như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

- Trạm Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tích cực tham gia các chương trình y tế phòng, chống bệnh tật, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao thể lực, trí tuệ, tăng tuổi thọ, phát triển giống nòi khoẻ mạnh, tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường

- Công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính trong quá trình tham mưu chủ trương đầu tư các dự án, phải phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ công nghệ sản xuất của các dự án, nhất là dự án thuộc các lĩnh vực: hóa chất, sản xuất bột giấy, tinh bột…

- Công chức Địa chính tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường như: Phòng ngừa và kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường; khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Xây dựng phương án thực hiện các chường trình bảo vệ môi trường, nhất là các phương án xử lý rác thải, nước thải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao, các công chức chuyên môn UBND, các thôn, bản, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các đềán, chương trình, kế hoạch trong năm 2017 đảm bảo hiệu quả.

2. Các công chức chuyên môn UBND, các Trưởng thôn, bản tăng cườngkiểm tra việc triểnkhai thực hiệnKế hoạchnày, định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực UBND xã.

3. Giao công chức văn phòng- thống kê theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiệnKế hoạchcủa các công chức UBND; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáoThường trực UBNDxã.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy (để b/c);

- TTr HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể (p/h);

- Các thôn, bản (t/h);

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Cầm Bá Lưu