Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 29/09/2020 16:08:54

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lò Đức Hạnh

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND

0949755135

2

Cầm Bá Lưu

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0949857789

3

Cầm Bá Đức

Phó Bí thư; Chủ tịch UBND

0941740555

4

Cầm Bá Hiệp

Phó Chủ tịch HĐND

0911260456

5

Vi Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0948380325

6

Hà Trung Hiếu

Chủ tịch UBMTTQ

0848111678

7

Vi Thị Tuyên

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

0914139231

8

Cầm Bá Công

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0965989691

9

Vi Hồng Hòa

Bí thư Đoàn TNCSHCM

0943075018

10

Cầm Bá Dần

Chủ tịch Hội Nông dân

0374080951

11

Lương Văn Dũng

Trưởng Công an xã

0886267888

12

Vi Văn Mạnh

Công chức: Chỉ huy trưởng Quân sự

0826405234

13

Phùng Văn Hà

Công chức: Văn phòng - Thống kê

0944642785

14

Hà Thanh Dương

Công chức: Văn hóa

0914823566

15

Vi Văn Thoan

Công chức: Văn phòng - Thống kê

0913498369

16

Vi Văn Năm

Công chức: Dân tộc Tôn giáo

0839074136

17

Lang Thị Tuấn

Công chức: Văn hóa CSXH

0948830859

18

Vi Văn Bình

Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

0948807775

19

Trần Thị Thiện

Công chức: Kế toán - Ngân sách

0943935277

20

Lục Văn Trung

Công chức: Địa chính Nông nghiêp

0943048588

21

Lang Thị Yến

Công chức: Địa chính Xây dựng & Môi trường

0942735359

22

Vi Thị Thương

Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

0914283113

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lò Đức Hạnh

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND

0949755135

2

Cầm Bá Lưu

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0949857789

3

Cầm Bá Đức

Phó Bí thư; Chủ tịch UBND

0941740555

4

Cầm Bá Hiệp

Phó Chủ tịch HĐND

0911260456

5

Vi Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0948380325

6

Hà Trung Hiếu

Chủ tịch UBMTTQ

0848111678

7

Vi Thị Tuyên

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

0914139231

8

Cầm Bá Công

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0965989691

9

Vi Hồng Hòa

Bí thư Đoàn TNCSHCM

0943075018

10

Cầm Bá Dần

Chủ tịch Hội Nông dân

0374080951

11

Lương Văn Dũng

Trưởng Công an xã

0886267888

12

Vi Văn Mạnh

Công chức: Chỉ huy trưởng Quân sự

0826405234

13

Phùng Văn Hà

Công chức: Văn phòng - Thống kê

0944642785

14

Hà Thanh Dương

Công chức: Văn hóa

0914823566

15

Vi Văn Thoan

Công chức: Văn phòng - Thống kê

0913498369

16

Vi Văn Năm

Công chức: Dân tộc Tôn giáo

0839074136

17

Lang Thị Tuấn

Công chức: Văn hóa CSXH

0948830859

18

Vi Văn Bình

Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

0948807775

19

Trần Thị Thiện

Công chức: Kế toán - Ngân sách

0943935277

20

Lục Văn Trung

Công chức: Địa chính Nông nghiêp

0943048588

21

Lang Thị Yến

Công chức: Địa chính Xây dựng & Môi trường

0942735359

22

Vi Thị Thương

Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

0914283113