Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Min

Ngày 03/03/2014 16:11:20

(ĐCSVN) - Sáng 28/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 và hướng dẫn học tập, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ở cơ sở.

Việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tấm gương đạo đức của Bác, trong việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu, học tập trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; giới thiệu những tấm gương, hành động, việc làm cụ thể của Bác trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Các đại biểu còn được quán triệt một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Đó là tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; coi trọng việc xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật, gắn với việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, sau hội nghị này,các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc có hình thức phù hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ đối với bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị, mỗi quý tổ chức sinh hoạt một kỳ theo nội dung chuyên đề cụ thể...
trích nguồn từ báo đảng cộng sản việt nam

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Min

Đăng lúc: 03/03/2014 16:11:20 (GMT+7)

(ĐCSVN) - Sáng 28/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 và hướng dẫn học tập, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ở cơ sở.

Việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tấm gương đạo đức của Bác, trong việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu, học tập trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; giới thiệu những tấm gương, hành động, việc làm cụ thể của Bác trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Các đại biểu còn được quán triệt một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Đó là tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; coi trọng việc xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật, gắn với việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, sau hội nghị này,các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc có hình thức phù hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ đối với bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị, mỗi quý tổ chức sinh hoạt một kỳ theo nội dung chuyên đề cụ thể...
trích nguồn từ báo đảng cộng sản việt nam