Thông báo lịch làm việc mùa đông

Ngày 17/10/2022 14:37:59

UBND xã Xuân Lộc thông báo lịch làm việc mùa đông

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /TB-UBND

Xuân Lộc, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2022.

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lộc thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2022, áp dụng từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 15/04/2023.

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Uỷ ban nhân dân xã thông báo để các cơ quan, đơn vị đóng trên trên địa bàn xã, các thôn được biết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã;

- Các cơ quan, sự nghiệp đóng trên địa bàn xã;

- Các thôn trên địa bàn xã;

- Lưu VT.

Cầm Bá Đức

Thông báo lịch làm việc mùa đông

Đăng lúc: 17/10/2022 14:37:59 (GMT+7)

UBND xã Xuân Lộc thông báo lịch làm việc mùa đông

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /TB-UBND

Xuân Lộc, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2022.

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lộc thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2022, áp dụng từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 15/04/2023.

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Uỷ ban nhân dân xã thông báo để các cơ quan, đơn vị đóng trên trên địa bàn xã, các thôn được biết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã;

- Các cơ quan, sự nghiệp đóng trên địa bàn xã;

- Các thôn trên địa bàn xã;

- Lưu VT.

Cầm Bá Đức