Thông báo

Ngày 26/04/2023 14:38:44

Thông báo lịch nghi 30/4 và 01/5/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LỘC

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: 09 /TB-UBND

Xuân Lộc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2023

Kỷ niện 48 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975

– 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/05/1886 – 01/05/2023), Giỗ Tổ

Hùng Vương; Căn cứ Bộ Luật Lao động. Chủ tịch UBND xã thông báo việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2023 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) vào ngày 29/04/2023 dương lịch; Cán bộ công chức, người lao động được nghỉ 01 ngày theo quy định;

- Ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao

động 01/5; Cán bộ công chức, người lao động được nghỉ 02 ngày theo quy định.

Do ngày 29/4 và ngày 30/4/2023 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên cán bộ, công chức, người lao động được ngỉ bù vào ngày 02/5 và ngày 03/5/2023 (thứ Ba, thứ Tư) và đi làm trở lại vào ngày 04/5/2023; (Thứ 5).

2. Phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018

29/04/2023

Vi Văn Mạnh

Công chức CHT Quân sự

0816.405.234

Thứ 7

Vi Văn Thắng

Phó chủ tịch UBND xã

0948.380. 325

Ngày

Vi Văn Bình

Công chức VP - TK

0948.807.775

30/04/2023

Chủ nhật

Lò Thị Hòa

Công chức Văn Hóa

0978.279.411

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018

01/05/2023

Vi Thị Thương

Công Chức VH - CSXH

0914.283.113

Thứ 2

Lục Văn Trung

Công chức Địa chính

0943.048.588

Ngày

Vi Văn Thắng

Phó chủ tịch UBND xã

0948.380. 325

Vi Văn Nam

Công Chức TP - HT

0941.874.789

02/5/2023

Thứ 3

Lang Đức Tài

Công chức Địa chính

0969.545.582

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018


2

03/5/2023

Lê Văn Hải

Công chức KT - NS

0385.222.101

Thứ 4

Ghi chú: Các đồng chí được phân công trực báo cáo lại kết quả ngày trực cho đồng chí Phùng Văn Hà, Văn phòng thống kê vào hồi 15 giờ 30 phút hàng ngày. VP- UBND xã tổng hợp báo cáo huyện đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã biết và thực


hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Công chức có liên quan;

- Các cơ quan, sự nghiệp đóng trên địa bàn xã;

- Các thôn;

- Lưu VT.


CHỦ TỊCH

Cầm Bá Đức

Thông báo

Đăng lúc: 26/04/2023 14:38:44 (GMT+7)

Thông báo lịch nghi 30/4 và 01/5/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LỘC

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: 09 /TB-UBND

Xuân Lộc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2023

Kỷ niện 48 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975

– 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/05/1886 – 01/05/2023), Giỗ Tổ

Hùng Vương; Căn cứ Bộ Luật Lao động. Chủ tịch UBND xã thông báo việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2023 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) vào ngày 29/04/2023 dương lịch; Cán bộ công chức, người lao động được nghỉ 01 ngày theo quy định;

- Ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao

động 01/5; Cán bộ công chức, người lao động được nghỉ 02 ngày theo quy định.

Do ngày 29/4 và ngày 30/4/2023 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên cán bộ, công chức, người lao động được ngỉ bù vào ngày 02/5 và ngày 03/5/2023 (thứ Ba, thứ Tư) và đi làm trở lại vào ngày 04/5/2023; (Thứ 5).

2. Phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018

29/04/2023

Vi Văn Mạnh

Công chức CHT Quân sự

0816.405.234

Thứ 7

Vi Văn Thắng

Phó chủ tịch UBND xã

0948.380. 325

Ngày

Vi Văn Bình

Công chức VP - TK

0948.807.775

30/04/2023

Chủ nhật

Lò Thị Hòa

Công chức Văn Hóa

0978.279.411

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018

01/05/2023

Vi Thị Thương

Công Chức VH - CSXH

0914.283.113

Thứ 2

Lục Văn Trung

Công chức Địa chính

0943.048.588

Ngày

Vi Văn Thắng

Phó chủ tịch UBND xã

0948.380. 325

Vi Văn Nam

Công Chức TP - HT

0941.874.789

02/5/2023

Thứ 3

Lang Đức Tài

Công chức Địa chính

0969.545.582

Ngày

Vi Hồng Hòa

Phó chủ tịch UBND xã

0943.075.018


2

03/5/2023

Lê Văn Hải

Công chức KT - NS

0385.222.101

Thứ 4

Ghi chú: Các đồng chí được phân công trực báo cáo lại kết quả ngày trực cho đồng chí Phùng Văn Hà, Văn phòng thống kê vào hồi 15 giờ 30 phút hàng ngày. VP- UBND xã tổng hợp báo cáo huyện đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã biết và thực


hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Công chức có liên quan;

- Các cơ quan, sự nghiệp đóng trên địa bàn xã;

- Các thôn;

- Lưu VT.


CHỦ TỊCH

Cầm Bá Đức