Chấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chính

Ngày 12/12/2022 14:42:13

Chấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:203 /UBND-VP

V/v chấn chỉnh thực hiện kỷ luật,

kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ đối với CBCC.

Xuân Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Cán bộ, công chức, người lao động trong quan UBND xã.

Thực hiện Công văn số 3235/CV-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thường Xuân về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước;

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND xã Xuân Lộc; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chủ tịch UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 18/10/2016 của tỉnh ủy Thanh Hóa về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thường Xuân.

2. Thực hiện nghiêm chế độ, giờ giấc làm việc, bảo đảm duy trì các giao dịch hành chính, dân sự của Nhân dân; Thực hiện nghiêm túc giờ hành chính và thực thi công vụ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; ghi phiếu hẹn, vào sổ theo dõi đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình khi xử lý hồ sơ, các thủ tục hành chính trên phần mềm DVC trực tuyến; nghiêm cấm việc yêu cầu thêm thủ tục hành chính ngoài quy định.


4. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, không sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính để làm việc riêng, không hút thuốc trong phòng làm việc, nơi công cộng theo quy định; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn vào buổi sáng trước giờ hành chính, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, hạn chế tối đa sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong các công việc của gia đình và xã hội; nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

5. Giao đồng chí Vi Văn Thắng, PCT UBND chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính hoạt động công vụ ở quan; tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Yêu cầu các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Cầm Bá Đức


Chấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chính

Đăng lúc: 12/12/2022 14:42:13 (GMT+7)

Chấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:203 /UBND-VP

V/v chấn chỉnh thực hiện kỷ luật,

kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ đối với CBCC.

Xuân Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Cán bộ, công chức, người lao động trong quan UBND xã.

Thực hiện Công văn số 3235/CV-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thường Xuân về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước;

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND xã Xuân Lộc; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chủ tịch UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 18/10/2016 của tỉnh ủy Thanh Hóa về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thường Xuân.

2. Thực hiện nghiêm chế độ, giờ giấc làm việc, bảo đảm duy trì các giao dịch hành chính, dân sự của Nhân dân; Thực hiện nghiêm túc giờ hành chính và thực thi công vụ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; ghi phiếu hẹn, vào sổ theo dõi đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình khi xử lý hồ sơ, các thủ tục hành chính trên phần mềm DVC trực tuyến; nghiêm cấm việc yêu cầu thêm thủ tục hành chính ngoài quy định.


4. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, không sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính để làm việc riêng, không hút thuốc trong phòng làm việc, nơi công cộng theo quy định; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn vào buổi sáng trước giờ hành chính, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, hạn chế tối đa sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong các công việc của gia đình và xã hội; nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

5. Giao đồng chí Vi Văn Thắng, PCT UBND chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính hoạt động công vụ ở quan; tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Yêu cầu các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Cầm Bá Đức